Signaaltool financiële problemen

Wat kan ik met de signaaltool

Uw werknemers praten niet snel over mogelijke financiële problemen. Toch kunnen bepaalde signalen van uw medewerker erop wijzen dat hij of zij geldzorgen heeft. Met deze tool kunt u eventuele financiële problemen bij uw werknemer vroegtijdig herkennen.

Vink een signaal aan en u leest waarom dit gedrag kan duiden op geldzorgen of waarom deze gebeurtenis kan leiden tot financiële problemen.

Start de signaaltool
Signaaltool financiële problemen
Van toepassing op mijn werknemer:

Wat kan ik met de signaaltool

Uw werknemers praten niet snel over mogelijke financiële problemen. Toch kunnen bepaalde signalen van uw medewerker erop wijzen dat hij of zij geldzorgen heeft. Met deze tool kunt u eventuele financiële problemen bij uw werknemer vroegtijdig herkennen.

Vink een signaal aan en u leest waarom dit gedrag kan duiden op geldzorgen of waarom deze gebeurtenis kan leiden tot financiële problemen.

Stressgevoelig en concentratieproblemen

Financiële problemen hebben grote impact op het gedrag van mensen. Ze gaan doorgaans slechter functioneren. Veel van de energie en het denkvermogen gaat op aan nadenken over het kunnen rondkomen en ze slapen misschien ook slechter. Ze zijn bovendien gericht op de korte termijn. Ze leven als het ware in de overlevingsmodus. Er is minder ruimte en flexibiliteit voor andere onderwerpen en problemen. Werknemers kunnen daardoor stressgevoelig zijn en concentratieproblemen hebben. Dit kan natuurlijk ook andere oorzaken hebben, zoals relatieproblemen of ziekte in de familie. Werkgevers zien dit wel als een belangrijk signaal.

Als u constateert dat uw werknemer anders reageert, prikkelbaar of afwezig is, dan is het logisch dat de direct leidinggevende daar aandacht aan besteedt. U vindt hier gesprektips. Mogelijk wil de werknemer liever met een derde praten: u zou dan een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts aan kunnen bieden als gesprekspartner. Zorg dat zij ook op de hoogte zijn van de mogelijkheden bij eventuele geldzorgen. Een en ander kan natuurlijk ook samen gaan: relationele problemen en geldzorgen bijvoorbeeld. Mocht er inderdaad sprake zijn van geldzorgen, dan kunt u uw medewerker op meerdere manieren ondersteunen

Belt met schuldeisers, deurwaarders of incassobureaus

Als u verneemt dat de medewerker op het werk belt met schuldeisers, een deurwaarder en/of een incassobureau, dan geeft u dat de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan. Hij/zij belt immers gedurende werktijd waarbij zijn probleem ter sprake komt. U heeft wellicht de neiging om als eerste te vragen wat er aan de hand is en hoe de problemen zijn ontstaan. Het levert vaak meer op om eerst in informeren hoe iemand last heeft van de situatie en wat iemand er aan zou willen doen. Hier vindt u meer gesprekstips. Op deze pagina vindt u mogelijk bruikbare informatie voor uw medewerker. 

Fraude of diefstal

Wanneer uw medewerker wordt verdacht van fraude en / of diefstal, dan is dit zeer ernstig. Raadpleeg een juridisch adviseur over de stappen die u kunt en wilt zetten. Hier leest u wat u voor uw medewerker kunt betekenen mocht blijken dat schulden de aanleiding zijn voor het gedrag van uw medewerker.

Geen eigen bijdrage 

In deze peiling wordt door 13% van de werkgevers het niet meedoen met verjaardagen/uitjes genoemd als signaal voor geldproblemen. In het voorbeeld dat door een werkgever werd aangedragen gingen er in een korte periode veel collega's met pensioen en werden de afscheidscadeautjes te duur voor bepaalde werknemers.

Misschien zijn er andere situaties waarbij u merkt dat uw werknemer telkens terughoudend reageert als er een geldbijdrage van hem of haar bij gevraagd wordt. Bijvoorbeeld als uw werknemer (vaker) niet wil deelnemen aan activiteiten waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Bekijk een dergelijk signaal altijd in samenhang met ander gedrag.

Loonbeslag

Een loonbeslag of een looninhouding komt zelden alleen. Het is doorgaans een indicatie dat uw werknemer ook bij andere partijen schulden heeft. De financiële problemen zullen waarschijnlijk ook het gedrag en functioneren beïnvloeden. Klik hier voor meer informatie.

Salaris dag te laat uitgekeerd

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een medewerker op zijn geld zit te wachten. Omdat financiële problemen vaak snel groeien is het verstandig direct contact op te nemen. Daarbij is het van belang om de medewerker niet het gevoel te geven dat deze ‘gecontroleerd’ wordt. In het licht van de gesprekstips is een handige vraag: ‘Het komt wel voor dat mensen direct bellen als het salaris een dag te laat is omdat ze financiële problemen hebben. Als werkgever bieden we in die situatie actief ondersteuning aan. In hoeverre heb jij daar interesse in?’

Deze situatie komt voor. Bijna een kwart van de werkgevers noemde dit als signaal voor geldproblemen in deze peiling.  

Ontslag partner

Als u op de hoogte bent van het ontslag van de partner van een medewerker, hou er dan rekening mee dat de financiële situatie van uw werknemer behoorlijk verandert, zeker als de partner langer werkloos blijft. Mogelijk kunnen zij het huis niet meer betalen of wordt de kinderopvang te duur.  

Om geldproblemen te voorkomen is het belangrijk dat uw werknemer en diens partner snel een overzicht krijgen van hun nieuwe financiële situatie en waar nodig aanpassingen doorvoeren in hun uitgavenpatroon. U kunt hen naar diverse voorzieningen verwijzen of hen helpen door een budgetcoach of financieel adviseur aan te bieden.

Mocht uw werknemer parttime werken en mochten er bij uw organisatie mogelijkheden zijn om meer uren te gaan werken, dan kan dat ook een oplossing zijn. Werknemers denken hier lang niet altijd zelf aan. Mogelijk heeft uw werknemer interesse in deze checklist.

Onverzorgd of alcoholgeur

Als uw werknemer er opeens anders en onverzorgd uit gaat zien, naar alcohol ruikt of als u gebruik van andere verslavingsmiddelen vermoedt, dan is het raadzaam om hierover het gesprek  aan te gaan.

De direct leidinggevende zou de werknemer kunnen doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of de Arbo-arts. Sluit hierbij geldzorgen als een van de oorzaken niet uit. Tip hierbij is om het signaal niet uit de weg te gaan maar om het rechtstreeks aan te kaarten. Geef daarbij aan wat u ziet en welke indruk dat bij u wekt. Biedt zo nodig hulp aan.

Privé bellen onder werktijd

Als uw werknemer belt onder werktijd waarbij u merkt dat collega’s niet mogen horen waar het over gaat, dan hoeft het niet te gaan om financiële problemen. Uw collega kan ook bellen met de school of met een potentieel nieuw werkgever. Let dan in ieder geval op de andere signalen die hier aangegeven staan. Belt uw werknemer (te) vaak onder werktijd? Dan kunt u daar uiteraard altijd het gesprek over aangaan.

Verlies partner

Scheiding wordt door 2 op de 3 werkgevers genoemd als oorzaak van geldproblemen van hun werknemers. Overlijden van de partner komt minder vaak voor, maar als uw werknemer zich niet goed financieel heeft voorbereid op deze situatie, dan kan de gewijzigde inkomenssituatie eveneens vergaande gevolgen hebben. De vaste lasten zoals huur of hypotheek lopen immers voor een groot deel door of worden hoger (dubbele woonlasten bij scheiding).

Vraagt u of collega's om een lening

Maak een heel zorgvuldige afweging of u een lening wilt verstrekken. Uw werknemer wordt mogelijk een tijdelijke oplossing geboden, maar de financiële problemen worden hier vaak mee niet opgelost. Alleen als de schuldenproblematiek te overzien is, kan een lening een oplossing zijn. Maar er zitten serieuze risico’s aan omdat u naast werkgever schuldeiser wordt en geen garantie hebt op terugbetaling. U krijgt een andere betrokkenheid bij het financiële reilen en zeilen van uw werknemer. Ga daarom na of de lening een echte oplossing is en ertoe leidt dat de oplopende rente en incassokosten op de schulden stoppen. Het is daarbij van belang dat de werknemer openheid van zaken geeft in diens vaste lasten zodat u kunt beoordelen of het bedrag dat hij zal terugbetalen echt reëel is. Onder de grote stress van geldzorgen maken mensen vaak afspraken die ze niet kunnen nakomen. Dit vanuit de wens om het op te lossen.   

Mocht u toch besluiten om uw werknemer tegemoet te komen, overweeg dan om er voorwaarden aan te verbinden. Bijvoorbeeld: met hulp van een budgetcoach de huishoudfinanciën (weer) op orde krijgen.

Als u ziet of hoort dat een medewerker frequent en/of voor hoge bedragen geld leent bij collega’s, dan is het raadzaam om het gesprek aan te gaan.

Verzoek om voorschot van salaris

Maak een zorgvuldige afweging of u een voorschot wilt geven. De vuistregel luidt om daar zeer terughoudend mee te zijn. Als de schuldenproblematiek te overzien is, kan een voorschot een eerste stap zijn naar een echte oplossing. Ook kunt u het overwegen bij een acute noodsituatie (bijvoorbeeld dreigende afsluiting energie of een gijzeling door het CJIB). Het is verstandig om bij het verstrekken van het voorschot met de medewerker in gesprek te gaan over de consequenties van het voorschot. Welke nieuwe problemen kan het gebruiken van het voorschot opleveren? Het betekent immers dat uw werknemer op een later moment minder salaris krijgt. Het is verstandig om de afspraken vast te leggen.

Mocht u besluiten om uw werknemer tegemoet te komen, overweeg dan om er voorwaarden aan te verbinden. Bijvoorbeeld: met hulp van een budgetcoach de huishoudfinanciën (weer) op orde krijgen.

Verzoek om extra uren

Als een werknemer verzoekt om meer uren te gaan werken, dan hoeft hier natuurlijk niet een financieel probleem achter zitten. Iemand kan bijvoorbeeld weer meer willen werken omdat de kinderen naar school gaan. Maar het kan ook noodzaak zijn: een scheiding, werkloosheid partner etc. Omdat financiële problemen vaak snel groeien, is het de moeite waard om er wel even bij stil te staan. 1 op de 5 werkgevers gaf in dit onderzoek verzoek tot extra uren of nachtdiensten als signaal voor geldproblemen aan. 

De voor de hand liggende vraag luidt ‘wat is de reden dat je meer wilt gaan werken?’. Als daar geen helder antwoord op komt, kan er een slimme vervolgvraag worden gesteld in lijn met de gesprekstips. Die kan bijvoorbeeld luiden: 'Mensen willen om allerlei redenen meer werken. Soms zijn dat geldproblemen. Als werkgever bieden we in die situatie actief ondersteuning aan. In hoeverre spelen geldzorgen een rol bij je vraag om meer uren?'

Toename ziekteverzuim

Wanneer een werknemer vaker afwezig is door ziekte of telkens op specifieke momenten (bijvoorbeeld de laatste dagen voorafgaand aan de salarisuitbetaling), kan dit meerdere oorzaken hebben. Het is normaal om bij (te)veel verzuim in gesprek te gaan met de werknemer. Ziekte wordt bij 1 op de 10 werknemers veroorzaakt door financiële problemen. Maar het kan ook andersom werken: financiële problemen veroorzaken ziekte. Lees meer...

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen