Schuldhulpverlening

Een op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Als uw medewerker in deze situatie zit is het waarschijnlijk dat hij of zij hier niet meer zonder hulp uitkomt. Wat kunt u in dit geval betekenen voor uw medewerker en naar wie kunt u hem of haar doorverwijzen?

 1. 1
  De gemeente biedt hulp

  Elke gemeente is verplicht om schuldhulpverlening aan te bieden aan haar inwoners. Als uw medewerker hulp wil hebben, zal hij of zij zich zelf moeten melden. Het is handig als u weet hoe de toegang is geregeld in de gemeenten waar veel van uw medewerkers wonen.

  Lees meer

  Aanvraag schuldhulpverlening

  In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is geregeld dat gemeenten aan hun burgers ondersteuning moeten bieden bij financiële problematiek. De toegang en invulling van de schuldhulpverlening is in elke gemeente anders georganiseerd. In de ene gemeente moet uw medewerker eerst naar een sociaal wijkteam terwijl uw medewerker in een andere gemeente direct naar de uitvoerder van de schuldhulpverlening toe kan gaan. Ook de aanvraagprocedure voor schuldhulpverlening zal verschillen. In de ene gemeente kan uw medewerker dagelijks binnenlopen om zich aan te melden terwijl hij in een andere gemeente een uitgebreid formulier moet invullen. Het helpt als u weet bij wie uw medewerker moet zijn, zodat u direct en adequaat kunt doorverwijzen.

  De uitvoering van de hulp

  De uitvoering van de schuldhulpverlening kan ter hand worden genomen door een afdeling van de gemeente, een gemeentelijke kredietbank of de gemeente huurt daarvoor een externe partij in. Het komt ook voor dat de gemeente bijvoorbeeld zelf de intake doet en de verdere begeleiding bij een kredietbank of extern bedrijf belegt.

  Schuldregeling

  Een van de diensten die gemeenten in het kader van schuldhulpverlening bieden is een driejarige schuldregeling met aan het eind een kwijtschelding van de nog resterende schuldbedragen. Een dergelijke regeling heet ook wel een minnelijke schuldregeling. Uw werknemer moet dan drie jaar lang rondkomen van een inkomen gelijk aan het voor hem of haar geldende bijstandsniveau. Na afloop krijgt hij of zij kwijtschelding van het nog openstaande bedrag. In de aanloop van het traject wordt veel van uw medewerker gevraagd. Om een dergelijke schuldregeling te treffen, benaderen de schuldhulpverleners alle schuldeisers met de vraag of die bereid zijn om vrijwillig mee te werken. De schuldeiser kan dus kiezen of hij wel of niet akkoord gaat met een schuldregeling. Er komt alleen een schuldregeling tot stand als alle schuldeisers meewerken. Dit blijkt in de praktijk nogal eens lastig te zijn.

  Budgetbeheer en -coaching

  Naast het regelen van de schulden bieden veel gemeenten ook budgetbeheer en budgetcoaching aan. Het is aan te raden daar ook naar te vragen, ook als een regeling van de schulden niet meteen mogelijk is. Budgetbeheer brengt vaak wel rust in de hectische financiële situatie.

  Hulp ontzorgt uw medewerker..

  Professionele schuldhulpverlening is van groot belang om voor meer rust en regelmaat te zorgen voor uw medewerker in de financiële problemen. De continue benadering door schuldeisers ontregelt vaak de situatie van uw medewerker. Er worden bedragen direct van de bankrekening afgeschreven, er ligt beslag op het inkomen, de auto of de inboedel. Kortom, er zijn tal van bronnen van stress waardoor uw medewerker ook op het werk slechter zal functioneren.

  ..maar is ook intensief

  In de periode dat uw werknemer in de schuldhulpverlening zit wordt er veel van hem of haar gevraagd en niet altijd is bij de start meteen duidelijk hoe de oplossing vorm zal krijgen. In deze tijd kan uw medewerker zeker wat extra aandacht gebruiken. Een gesprek hoe het gaat of de ruimte om naar een afspraak te gaan met de schuldhulpverlening zonder dat dit vakantie uren kost, is dan al van steun.

  Lees minder
 2. 2
  Werkgevers kunnen schuldhulp ook inkopen

  De uitvoering van de schuldhulpverlening verschilt per gemeente. U kunt er als werkgever voor kiezen om een schuldhulp of traject gericht op de totstandbrenging van een schuldregeling in te kopen. Er zijn steeds meer werkgevers die dat doen. Let dan wel op of de uitvoerder lid is van de NVVK en of uw medewerker er al aan toe is.

  Lees meer

  Een werknemer mag geen schuldbemiddeling inkopen

  In de Wet op het consumentenkrediet is een verbod op schuldbemiddeling tegen betaling opgenomen. Uw medewerker kan alleen een advocaat of onder bijzondere omstandigheden een bewindvoerder inschakelen om tegen betaling een schuldregeling te treffen. Maar als uw medewerker grote schulden heeft, dan zal hij of zij hier zelden het geld voor hebben. Werkgevers mogen wel een traject voor een schuldregeling inkopen. Zij doen dat ook steeds vaker.

  Kies voor een NVVK-lid

  Mocht u kiezen voor specifiek een schuldregeling, dan is het van belang dat u een traject inkoopt bij een betrouwbare partij. Er worden namelijk geen eisen gesteld aan personen of bedrijven die trajecten van schuldregeling aanbieden. Aandachtspunt is of deze partij lid is van de NVVK en nagaat of uw medewerker al toe is aan het werken aan zijn of haar schulden en welke dienstverlening passend is. De NVVK is de branchevereniging voor publieke en private schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK heeft een groot aantal convenanten met schuldeisers zoals de Belastingdienst en het CJIB. Lidmaatschap van de NVVK vergroot zodoende de kans op medewerking van belangrijke schuldeisers. Daarnaast voert de NVVK audits uit op de werkwijze van haar leden. Er is dus sprake van kwaliteitszorg. U kunt hier vinden welke partijen lid zijn van de NVVK.

  Aandacht voor de intake

  Het tweede aandachtspunt is de wijze waarop de aanbieder de intake vormgeeft. Het is van belang dat de partij die u inhuurt in een intake met uw medewerker nagaat of deze overziet wat een traject inhoudt en daar echt al aan wil beginnen. Een goede uitvoerende partij zal ook wel eens in een intake tot de conclusie komen dat het nu (nog) niet het juiste moment is om een schuldregeling te treffen en dat andere dienstverlening beter past. Om onnodige kosten te besparen, loont het de moeite om de mogelijke uitvoeringsorganisatie referenties van andere opdrachtgevers te vragen en eens te informeren hoe de intakefase eruit ziet. Doorgaans kost een schuldbemiddelingstraject 2.000,-  à 2.500,- euro. De exacte kosten hangen af van de werkzaamheden die verricht moeten worden. Budgetcoaching alleen zou veel minder moeten kosten.  

  Uw medewerker moet eraan toe zijn

  Het zal in de praktijk lastig zijn om te beoordelen of uw medewerker aan schuldhulp of een schuldregeling toe is. U kunt deze beoordeling ook overlaten aan de partij bij wie u wellicht een schuldregeling inkoopt. Zij kunnen dat op basis van een intake beoordelen. Want ons gedrag verandert ook als gevolg van schulden. We gaan meer bij de dag leven en nemen meer ondoordachte beslissingen. Kijk daarom niet raar op als iemand zegt dat hij heel graag uit de schulden wil maar toch een afspraak met een schuldeiser niet nakomt. Als gevolg van schulden krijg je een korte termijnfocus en ga je ander soort zaken in je afwegingen betrekken. Bijvoorbeeld de vurige wens van een van de kinderen om nieuwe schoenen te krijgen. Mogelijk kan een vrijwilliger uw werknemer ondersteunen bij de administratie.

  Lees minder
 3. 3
  Wettelijke schuldsanering of dwangakkoord

  Als bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of het traject dat u voor uw medewerker inkoopt blijkt dat een of meerdere schuldeisers niet willen meewerken, dan kan er dan nog steeds een schuldregeling met kwijtschelding tot stand komen. Alleen is daarvoor de rechter nodig. Dit kan gepaard gaan met allerlei extra eisen en is voor veel schuldenaars een veeleisende en zware periode. 

  Lees meer

  Dwangakkoord

  Als een weigerende schuldeiser de reden is dat er geen schuldregeling tot stand komt, zijn er twee oplossingen mogelijk. De eerste is om gebruik te maken van een dwangakkoord. Dit is een voorziening waarbij uw medewerker de rechter vraagt om de enkele schuldeiser(s) die weigert/weigeren alsnog te dwingen om mee te werken aan de voorgestelde schuldregeling.

  Wettelijke schuldsanering

  Als er echt een (substantieel) aantal schuldeisers is die niet mee wil werken aan een schuldregeling, dan kan uw medewerker ook een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Deze wet biedt uw medewerker de mogelijkheid om na een mislukt minnelijk traject een driejarige schuldregeling met kwijtschelding te krijgen. De rechter kan ook allerlei eisen hierbij stellen aan schuldenaren. De berekening hoeveel uw medewerker per maand overhoudt, is gelijk aan de berekening die werd gehanteerd bij het aanvankelijke voorstel.  Maar de schuldeisers krijgen wel aanmerkelijk minder uitgekeerd. De wetgever hoopt dat dit financiële verschil schuldeisers prikkelt om vooral mee te werken aan de door de gemeente of andere partij voorgestelde schuldregeling.

  Bewindvoering

  Als de rechter uw medewerker toelaat tot een wettelijke schuldsanering dan wordt er ook een bewindvoerder aangesteld. Dit is een ander soort bewindvoerder dan een beschermingsbewindvoerder. De bewindvoerder Wsnp is geen hulpverlener maar ziet er op toe dat de schuldenaar zich maximaal inspant om de schulden voor een zo groot mogelijk deel na te komen. Hij legt over de voortgang jaarlijks verslag aan de rechter.  

  Uw betrokkenheid

  Het ligt voor de hand dat uw medewerker gedurende de driejarige schuldregeling wel wat extra aandacht en ondersteuning kan gebruiken. Dit kan af en toe een gesprek zijn met een leidinggevende of iemand van personeelszaken om te horen hoe het gaat. Het kan ook concrete hulp zijn bij het betalen van de vaste lasten of andere zaken. Het is een hele opgave om drie jaar lang rond te komen van het absolute minimum en daarbij geen nieuwe schulden te mogen maken.

  Lees minder


Meer informatie:
 • Wilt u meer weten over het stelsel van schuldhulpverlening? Het rapport 'De eindjes aan elkaar knopen' gaat hier uitgebreid op in
 • Iemand met geldzorgen vertoont ook ander gedrag. Zo neemt het IQ af. Lees hier meer over de gedragseffecten
 • De website www.zelfjeschuldenregelen.nl vertelt onder andere over wat er op je afkomt wanneer je schulden opbouwt. 
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Naar wie kunt u uw werknemer verwijzen
Hoe motiveer ik mijn medewerker om hulp te zoeken als hij of zij aangeeft niet te weten hoe de financiële problemen opgelost kunnen worden?
Wat komt er op je af als je schulden opbouwt?
Welke vragen kunt u stellen? Hier vindt u voorbeelden
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen