Hulp bij administratie en geldzorgen

Geef uw medewerker bij een vermoeden van geldzorgen dit overzicht van hulpvormen.

Indien uw werknemer grote schulden of betalingsachterstanden heeft, is het belangrijk dat hij of zij zich zo snel mogelijk aanmeldt bij de gemeente voor schuldhulp.

Als uw medewerker vooral moeite heeft met brieven en administratie, geen inzicht heeft in inkomsten en uitgaven, of moeite heeft met het op tijd betalen van rekeningen, dan volgen hieronder een aantal organisaties die uw medewerker kunnen helpen. Hierdoor worden grotere financiële problemen en loonbeslagen voorkomen. Indien het onduidelijk is wat de beste hulpvorm is voor uw medewerker, kunt u ook contact opnemen met de Nibud helpdesk voor werkgevers of met Geldfit

Partijen die uw medewerker kunnen helpen:


 1. 1
  Thuisadministratie

  Vrijwilligers bieden hulp bij het op orde brengen en houden van de administratie. De vrijwilliger is verbonden aan een vrijwilligersorganisatie. Hij maakt met uw medewerker een afspraak en kan bij hem thuis komen. Zij nemen samen de post door, zetten dan samen de inkomsten en uitgaven op een rij, staan stil bij openstaande rekeningen en schulden en bepalen welke acties nodig zijn. De hulp van een vrijwilliger is tijdelijk en gratis. U kunt de gemeente van uw werknemer vragen naar betrouwbare vrijwilligersorganisaties, en alvast contact opnemen. Zo kunt u uw werknemer ‘warm’ verwijzen, zodat de drempel minder hoog is.

  Lees meer

  Thuisadministratie

  In de afgelopen jaren zijn er heel veel vrijwilligers getraind om mensen te helpen bij het bijhouden van hun administratie. Deze activiteit heet Thuisadministratie. De twee grootste organisaties die thuisadministratie aanbieden heten Humanitas en SchuldHulpMaatje. Maar er zijn ook tal van lokale initiatieven. Op de sites van de voornoemde organisaties en van het LSTA (Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie) kunt u vinden of er vrijwilligers actief zijn in de gemeente(n) waar uw medewerkers wonen. Uw gemeente kan u hier ook bij helpen.  In veel gemeenten is een formulierenbrigade

  Werkzaamheden vrijwilliger

  Een vrijwilliger komt in principe maximaal een jaar langs. Uw medewerker formuleert zelf diens hulpbehoefte. Dat kan zijn om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven, het aanvragen of corrigeren van toeslagen of beslagen op het inkomen, maar ook om een overzicht te krijgen van de schulden die er zijn om een aanvraag om schuldhulpverlening in te kunnen dienen. Een vrijwilliger kan ook helpen als er in het leven van uw medewerker dingen veranderen die hun weerslag hebben op de financiën. Denk aan de geboorte van een kind, aan pensionering of het overlijden van een partner.  

  Er bestaan verschillen tussen de vrijwilligers en welke hulp ze aanbieden. Bij de ene organisatie is de vrijwilligers getraind om namens uw medewerker contact op te nemen met een instantie of een schuldeiser, bij de andere organisatie niet. Uw medewerker blijft verantwoordelijk voor de eigen administratie; de vrijwilliger staat hem bij in het op orde brengen van de administratie.  

  Koppelen aan een 'buddy' 

  U kunt uw werknemer ook attenderen op de Fikks app, waarmee uw werknemer een buddy kan zoeken die hem kan helpen met geldvragen. 

  Lees minder
 2. 2
  Budgetcoach voor inzicht in inkomsten en uitgaven

  Wellicht heeft uw medewerker geen idee hoeveel hij of zij maandelijks uitgeeft, bij wie er schulden zijn of hoeveel geld er maandelijks te besteden is. Een budgetcoach kan uw medewerker ondersteunen om daar inzicht in te krijgen en een budget op stellen om van te leven. Ook een verandering in de situatie van uw medewerker kan ervoor zorgen dat er (tijdelijk) minder inkomsten zijn of juist dat de uitgaven toenemen. Dan is het nodig om het budget bij te stellen. Niet iedereen denkt eraan en het is bovendien voor lang niet iedereen een eenvoudige zaak. Dit overzicht kan juist allerlei financiële problemen op termijn voorkomen en voor rust zorgen.  

  Steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers daarom budgetcoaching aan.

  Lees meer

  Budgetcoach kiezen

  De kosten voor budgetcoaching verschillen. Er zijn budgetcoaches die per uur worden betaald. Er zijn ook budgetcoaches die een vast bedrag in rekening brengen voor een bepaald resultaat, bijvoorbeeld inzicht in de inkomsten, uitgaven en betalingsachterstanden en een advies. Een kort traject (bv. zes afspraken) kost meestal rond de 400 euro.

  Als u besluit om een budgetcoach in te schakelen, dan is het goed om te realiseren dat het een vrij beroep is. Iedereen kan zijn of haar diensten als budgetcoach aanbieden en daar geld voor vragen. Het is daarom van belang om na te gaan welke opleiding de budgetcoach heeft en om referenties op te vragen van andere bedrijven waar hij of zij voor werkte. 

  U kunt als werkgever ook een budgetcoach inhuren via het Nibud; meer informatie daarover vindt u op: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/coaching-voor-werknemers/.

  Motivatie medewerker

  Verken in een gesprek of uw medewerker echt gemotiveerd is voor een traject met een budgetcoach. Hij/zij zal structureel anders moet omgaan met zijn geld. Als uw medewerker daar niet (voldoende) van is doordrongen, is het de vraag of het aanbieden van een budgetcoach nuttig is. U kunt bijvoorbeeld vragen naar het belang dat iemand hecht aan het aanpakken van geldzorgen en vragen hoe iemand denkt het voor elkaar te krijgen om zaken anders aan te pakken.

  Het op orde brengen én houden van de administratie is te vergelijken met een gezonde leefstijl. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om het in te zetten en vol te houden. Terugval bij het op orde brengen en houden van de administratie is net zo normaal als een keer uit de bocht vliegen bij een dieet en iets eten wat je je niet had voorgenomen. 

  Lees minder
 3. 3
  Sociaal wijkteam bij meer dan alleen geldproblemen

  Financiële problemen staan zelden op zichzelf. Vaak is er samenhang met andere problemen zoals opvoedvraagstukken, verslavingen  of gezondheidsproblemen. Het is belangrijk dat de financiële problemen tezamen met de andere problemen opgepakt worden en dat uw medewerker hierbij begeleid wordt. Het wijkteam kan uw werknemer als nodig ook doorverwijzen naar de schuldhulpverlening of andere dienstverlening.

  Lees meer

  Integrale aanpak

  Steeds meer gemeenten hebben sociale wijkteams samengesteld. Dit zijn teams die bestaan uit hulpverleners met allerlei achtergronden. Denk aan professionals gespecialiseerd in gezondheid, opvoedvraagstukken, eenzaamheid etc. Het idee is dat een sociaal wijkteam uw medewerker ondersteunt bij het maken van een integraal plan voor de problemen op alle verschillende leefgebieden. Financiële problemen staan zelden op zichzelf. Een plan waarin oplossingen worden bedacht voor alle vraagstukken is dan nodig is. De professionals werken nauw samen aan de uitvoering van dit plan. Waar nodig verwijzen zij door naar meer gespecialiseerde hulp, zoals schuldenregeling.

  Geldprobleem vaak aanleiding

  Gemiddeld is in ongeveer 60 procent van de hulpvragen bij een sociaal wijkteam een financieel probleem de aanleiding. Als er ook bij uw medewerker meer speelt dan alleen een financieel probleem, dan is het de moeite waard om na te gaan of er in zijn of haar woonplaats een sociaal wijkteam actief is. U kunt een medewerker stimuleren om contact op te nemen door bijvoorbeeld toe te zeggen dat de tijd die het kost om een afspraak te hebben niet van de vakantie-uren afgaat.

  Toegangspoort tot schuldhulpverlening

  Op steeds meer plekken zijn sociale wijkteams ook de toegangspoort tot de schuldhulpverlening van de gemeente. De gemeente heeft dan het wijkteam de opdracht gegeven om burgers te begeleiden bij het indienen van een aanvraag tot onder meer een schuldregeling. Het wijkteam bepaalt in dat geval wanneer uw medewerker wordt doorverwezen naar de schuldhulpverlening. Een belangrijke voorwaarde voor een doorverwijzing is vaak dat er een overzicht is van alle schuldeisers en dat het inkomen op orde is. Dit wil zeggen dat uw medewerker alle toeslagen waar hij of zij recht op heeft op de goede manier heeft aangevraagd en dat als er beslag ligt op het inkomen, de medewerker het juiste bedrag overhoudt.

  Vinger aan de pols

  De kwaliteit van de dienstverlening op het terrein van financiën kan sterk verschillen per wijkteam. Het is van groot belang dat u als u uw medewerker verwijst naar het wijkteam om na een week of drie à vier nog eens vraagt hoe het gaat. Als uw medewerker het idee heeft dat er te nog weinig kennis is in het sociale wijkteam, dan kunt u overwegen om uw medewerker ook naar een vrijwilliger te verwijzen en/of toch op uw kosten een budgetcoach in te schakelen. Zowel de vrijwilliger als de budgetcoach kunnen desgewenst ondersteuning bieden ten behoeve van doorgeleiding naar de schuldhulpverlening.  

  Lees minder
 4. 4
  Budgetbeheer voor betaling van de vaste lasten

  Het is belangrijk dat uw medewerker maandelijks zijn vaste lasten betaalt en dit op tijd doet. De bedragen van huur, energie, ziektekosten en dergelijke zijn hoge uitgaven. Het is noodzakelijk dat hier voldoende budget voor over blijft omdat deze kosten minder gemakkelijk te beïnvloeden zijn dan de dagelijkse uitgaven. Mocht uw medewerker tegen u zeggen dat het hem of haar echt niet lukt om het geld voor bijvoorbeeld de vaste lasten apart te houden, dan is budgetbeheer wellicht een oplossing.

  Lees meer

  Geen overzicht huishoudboekje

  Budgetbeheer is een voorziening voor mensen die (tijdelijk) het overzicht helemaal kwijt zijn. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de betaling van de vaste lasten en weten dankzij het weekgeld waar ze aan toe zijn. Voor veel mensen is budgetbeheer een voorziening waar ze tijdelijk gebruik van maken. Maar sommige mensen zitten jaren in budgetbeheer. Dankzij het budgetbeheer ontstaan er bij hen geen schulden.

  Onderdeel schuldhulpverlening

  Budgetbeheer wordt door veel gemeenten aangeboden als onderdeel van schuldhulpverlening. Gemeenten zijn vrij om te bepalen aan welke groepen burgers zijn budgetbeheer aanbieden. Er zijn instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die het aanbieden aan hun patiënten.

  Overname administratie

  Bij budgetbeheer wordt het inkomen van uw medewerker naar een budgetbeheerder gestort. Deze betaalt de vaste lasten en afhankelijk van het soort budgetbeheer krijgt uw medewerker weekgeld. Dit laatste houdt in dat hij of zij een vast bedrag per week krijgt voor de alledaagse uitgaven. Mocht uw medewerker een duurdere uitgave zoals een jas of schoenen willen doen, dan moet hij of zij daar toestemming voor vragen. Bij de beoordeling hiervan wordt er gekeken of er voldoende geld is. Er wordt geen inhoudelijk oordeel gegeven over de noodzaak van schoenen of een jas.

  Zelf inkopen

  Als uw medewerker in een gemeente woont waar hij of zij niet in aanmerking komt voor budgetbeheer, dan kunt u het ook inkopen, al dan niet als onderdeel van een integraal pakket op het gebied van schuldhulpverlening en -preventie. De gemeente van uw medewerker kan u helpen aan betrouwbare budgetbeheerders. Gemiddeld kost een budgetbeheerder 60,- euro per maand. U kunt uw medewerker voorstellen om ieder een deel te betalen. Maar als uw medewerker ook achterstanden heeft zal diens interesse in budgetbeheer –ten onrechte- misschien klein zijn.

  Lees minder
 5. 5
  Beschermingsbewind bij te grote financiële problemen

  In uitzonderlijke gevallen heeft uw medewerker langdurig intensieve ondersteuning nodig bij het bijhouden van de administratie. Het kan zijn dat uw medewerker zijn of haar werk goed doet maar echt niet in staat is om de eigen administratie naar behoren bij te houden en rekeningen (op tijd) te betalen. Bijvoorbeeld als gevolg van een licht verstandelijke beperking, medische problemen of een heel ingewikkelde schuldenlast. Beschermingsbewind kan dan een (tijdelijke) oplossing zijn.

  Lees meer

  Te grote problemen

  Beschermingsbewind helpt als de financiële problemen te groot zijn om zelf aan te pakken en uw medewerker zijn financiële situatie niet meer kan overzien. Het is belangrijk dat uw medewerker aan zijn financiële problemen werkt en hulp inschakelt. Beschermingsbewind is naast het overnemen van de administratie ook gericht op aanleren van vaardigheden om op den duur de financiële problemen zelf adequaat te kunnen aanpakken. 

  Rechterlijke instemming

  Beschermingsbewind is een voorziening waar bij de rechter om moet worden verzocht. Bij een verzoek om beschermingsbewind toetst de rechter of er sprake is van fysieke of psychische beperkingen of dat uw medewerker grote financiële problemen heeft die er voor zorgen dat uw medewerker de administratie niet zelf kan uitvoeren.

  Volledige financiële ondersteuning

  Hij regelt alle administratieve zaken, betaalt de vaste lasten, regelt inkomensaanvullende voorzieningen, toeslagen, en kwijtschelding van lokale belastingen. Ook zorgt de beschermingsbewindvoerder ervoor dat de noodzakelijke verzekeringen worden afgesloten en dat eventuele betalingsregelingen voor schulden worden nagekomen.

  Kosten bewind

  Afhankelijk van de situatie krijgt een beschermingsbewindvoerder een bedrag van ruim 100,- per maand betaald. Daarnaast krijgt hij of zij ook een bedrag voor de intake. In principe moet uw medewerker de kosten zelf betalen. Maar als uw medewerker een inkomen heeft onder 110 procent van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm, dan kan uw medewerker aanspraak maken op bijzondere bijstand van zijn gemeente. De beschermingsbewindvoerder wordt dan volledig betaald door de gemeente.

  Een aantal bewindvoerders heeft zich verenigd en voert een eigen kwaliteitscontrole uit. Het gaat dan om de BPBI - Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

  Lees minder


Meer informatie:
 • In het rapport 'Voorzieningen'  leest u meer over deze voorzieningen
 • Als uw medewerker problematische schulden heeft, dan is een schuldregeling met kwijtschelding soms de enige oplossing. Lees hier hoe dat werkt
 • Als uw medewerker schulden heeft, dan kan dit resulteren in loonbeslag, dit vraagt van uw medewerker dat hij of zij veel zaken regelt
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Welke hulp kunt u bieden bij geldproblemen?
"Op moment van scheiding komt het niet in je op om hulp te zoeken. Je wordt dan geleefd. Probleem is dat je dingen vergeet in zo'n situatie."
Uit een interview voor rapport:
werken
Hulp bij juridische vragen

Wist u dat er partijen zijn die gratis juridische hulp verlenen? Help uw werknemer door hem hierover te informeren. 

Lees meer
wegwijzer
Wegwijzer

Met de wegwijzer helpt u uw werknemers de weg te vinden naar de juiste instanties voor hulp bij schulden of geldproblemen.

Bekijk de wegwijzer
© 2019 Financieel gezonde werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen